مناقصه

ترتیب عنوان کد مناقصه تاریخ شروع تاریخ پایان قیمت ( ریـال ) جزئیات
1 خرید دو دستگاه لیفتراک بالای 10 تن 64202-3102 17/3/1402 27/3/1402 -
2 - - - - - --
3 - - - - - --
4 - - - - - --
5 - - - - - --
6 - - - - - --
7 - - - - - --
8 - - - - - --
9 - - - - - --